przygotowany.pl | jak to działa? | dodaj pracę |
Społeczna Inspekcja Pracy
Definicja

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.

Społeczna inspekcja pracy jest podstawową formą udziału pracowników
w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest to służba społeczna, którą pełnią pracownicy, a jej celem jest zapewnienie przez pracodawców bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz ochrona uprawnień pracowniczych, określonych
w przepisach prawa pracy.

Społeczna inspekcja pracy jest organem całej załogi, ponieważ reprezentuje interesy wszystkich pracowników. Wbrew poglądom niektórych pracodawców nie jest tylko organem związków zawodowych. Owszem, jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe, ale podlega im tylko w sprawach organizacyjnych.

Podstawy prawne Społecznej Inspekcji Pracy

Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy z dn. 4 lutego 1950r. - Ustawa powołała instytucję Społecznej Inspekcji Pracy

Ustawa z dn. 24 czerwca 1983r. (Dz. U. Nr.35 poz.168 z dn. 30 czerwca 1983r.)

Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 98. Nr 21, poz.94
z późniejszymi zmianami)

Kodeks pracy z dnia 2 czerwca 1996 r. (Dz. U. Nr.23, poz. 141 z późniejszymi zmianami) - znaczne wzmocnienie rangi i pozycji instytucji Społecznej Inspekcji Pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 lipca 1998r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania
(Dz. U. Nr 115, poz.744, z późniejszymi zmianami)

Struktura Społecznej Inspekcji Pracy

W myśl Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy z dn. 24 czerwca 1983r. W skład SIP wchodzą:

Ø zakładowy społeczny inspektor pracy - dla całego zakładu pracy,

Ø oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy - dla poszczególnych oddziałów (wydziałów),

Ø grupowi społeczni inspektorzy pracy - dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów).

W praktyce w większości zakładów pracy funkcjonuje tylko zakładowy społeczny inspektor pracy.

W przedsiębiorstwach wielozakładowych najkorzystniejsza jest struktura dwupoziomowa - zakładowy społeczny inspektor pracy umiejscowiony jest w siedzibie dyrekcji firmy, a inspektorzy oddziałowi działają w poszczególnych zakładach lub filiach przedsiębiorstwa.

W przypadku posiadania przez każdy zakład niezależnej osobowości prawnej należy powołać oddzielną społeczną inspekcję pracy.

Wybór społecznego inspektora pracy

Wyboru społecznego inspektora pracy dokonują zakładowe organizacje związkowe na okres 4 lat.

Zakładowych i oddziałowych (wydziałowych) inspektorów pracy wybiera:

Ø w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących do 300 pracowników - ogólne zebranie pracowników zakładu pracy lub oddziału (wydziału),

Ø w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących powyżej 300 pracowników:

ü zakładowego społecznego inspektora pracy - zebranie oddziałowych (wydziałowych) i grupowych społecznych inspektorów pracy,

ü oddziałowego (wydziałowego) społecznego inspektora pracy - zebranie grupowych społecznych inspektorów pracy.

Grupowych inspektorów pracy wybiera ogólne zebranie pracowników komórek organizacyjnych oddziału (wydziału).

Prawo do wyboru na stanowisko społecznego inspektora pracy mają pracownicy będący członkami związków zawodowych działających w zakładzie pracy i nie pełniący funkcji kierowniczych.

W wyborach nie biorą czynnego i biernego udziału pracownicy objęci umową inną niż stosunek pracy, np. na podstawie umowy zlecenia.

Wyboru dokonuje się na 2 sposoby:

Ø wybory bezpośrednie - przeprowadzane na zebraniu wszystkich pracowników zakładu pracy

ü w zakładach pracy lub oddziałach (wydziałach) liczących do 300 pracowników,

ü grupowi pracownicy sip wybierani przez ogólne zebranie pracowników komórek organizacyjnych oddziału (wydziału),

Ø wybory pośrednie - w zakładach pracy powyżej 300 pracowników:

ü zakładowego wybiera zebranie oddziałowych (wydziałowych) sip,

ü oddziałowego (wydziałowego) sip wybiera zebranie grupowych sip.
Odwołanie społecznego inspektora pracy

Społeczny inspektor pracy w przypadku niewywiązania się ze swoich obowiązków może zostać odwołany ze stanowiska przed upływem okresu 4 lat na wniosek:

Ø zakładowych organizacji związkowych,

Ø co najmniej 20 % pracowników.

Przestaje pełnić swoją funkcję również w przypadku zrzeczenia się jej lub ustania stosunku pracy.

W powyższych przypadkach przeprowadza się uzupełniające wybory społecznego inspektora pracy.

Wymagania

Dodatkowe wymagania stawiane społecznemu inspektorowi pracy:

Ø znajomość zagadnień w zakresie działania społecznej inspekcji pracy,

Ø w przypadku zakładowego społecznego inspektora pracy co najmniej 5 letni staż pracy w branży reprezentowanej przez zakład pracy i co najmniej 2 letni staż w danym zakładzie pracy,

Ø w przypadku oddziałowego (wydziałowego) społecznego inspektora pracy co najmniej 2 letni staż w branży i co najmniej 1 roczny staż w danym zakładzie pracy.

Zadania Społecznej Inspekcji Pracy

W zakres kompetencji społecznych inspektorów pracy wchodzi:

Ø w zakresie bezpieczeństwa pracy - eliminowanie zagrożeń, które są przyczyną wypadków i chorób zawodowych, przestrzeganie wymogów technologicznych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony i urządzenia zabezpieczające oraz właściwy dobór i wykorzystanie urządzeń sportowych w salach gimnastycznych i na boiskach, wyposażenie pracowników w sprawny sprzęt ochrony osobistej, przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy,

Ø w zakresie higieny pracy - zapewnienie pracownikom norm higienicznych
w szczególności dotyczących substancji szkodliwych, zapylenia, hałasu, wibracji, mikroklimatu i oświetlenia oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno- sanitarnych,

Ø w zakresie prawnej ochrony pracy - kontrola przestrzegania przepisów
o czasie pracy, ochrony pracy kobiet, świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Uprawnienia kontrolne Społecznej Inspekcji Pracy

Ø prawo wstępu w każdej chwili do pomieszczeń i urządzeń w zakładzie pracy
w celu wykonywania swych zadań określonych Ustawie o SIP,

Ø prawo żądania informacji oraz okazywania dokumentów niezbędnych
dla wykonania funkcji kontrolnych,

Ø prawo występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń
dla zdrowia i życia pracowników,

Ø prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robot, i wpisywania uwag w odpowiednio przygotowanych do tego księgach,

Ø prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów i zasad bhp,

Ø prawo występowania o odsunięcie pracownika od pracy w przypadkach braku wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych niezbędnych do obsługi określonych urządzeń, czy też braku orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy,

Ø udział w zespołach powypadkowych (jako strony równoprawnej) ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,

Ø prawo wnioskowania do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli,

Ø prawo wnioskowania do inspektora pracy o wszczęcie postępowania
w sprawach o wykroczenie przeciwko prawom pracownika,

Ø udział w dokonywanych przez zakład pracy analizach przyczyn powstawania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń spowodowanych warunkami pracy,

Ø prawo uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy,

Ø prawo czuwania nad wykonywaniem decyzji i zaleceń organów nadzoru
i kontroli warunków pracy, a w razie ich nie wykonania zawiadomienie tych organów,

Ø prawo uczestnictwa jako wiceprzewodniczący w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,

Ø prawo opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji.

Utrudnianie społecznemu inspektorowi pracy wykonywania działań określonych w Ustawie jest traktowane na równi z utrudnianiem działań Społecznej Inspekcji Pracy i grozi karą grzywny.

art. 22 ust.1 Ustawy o SIP: „... kto działając w imieniu zakładu pracy narusza przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy, a w szczególności uniemożliwia działalność społecznego inspektora pracy lub nie wykonuje zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy, podlega karze grzywny...”

Obowiązki pracodawcy wobec sip

Uprawnieniom społecznych inspektorów pracy towarzyszy obowiązek pracodawców do zapewnienia im odpowiednich warunków realizacji zadań. Do głównych obowiązków pracodawcy wobec sip należy pokrycie kosztów związanych z:

Ø zakupem książek zaleceń i uwag sip,

Ø przeszkoleniem podstawowym i szkoleniami okresowymi sip,

Ø prenumeratą prasy fachowej,

Ø zaopatrzeniem sip w przepisy (z zakresu prawa pracy i bhp),

Ø działalnością administracyjno-biurową,

Ø podróżami służbowymi,

Ø wyposażeniem sip w środki ochrony osobistej, odzież i obuwie robocze.

Uwagi sip

W przypadku stwierdzenia przez społecznego inspektora pracy naruszania przepisów prawa pracy na terenie zakładu pracy lub jego części powinien on poinformować kierownika zakładu lub danej części i jednocześnie wpisać uwagę do zakładowej lub oddziałowej (wydziałowej) księgi uwag. Kierownik powinien podjąć decyzję w sprawie usunięcia nieprawidłowości i poinformować o tym społecznego inspektora pracy.

Uwagi są najczęściej stosowane przez oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów pracy i mogą być przyjmowane jako jedno z kryteriów oceny ich pracy. Ponadto w przypadku niewykonania ich mogą i powinny być podstawą kierowanych do pracodawcy zaleceń zakładowego społecznego inspektora pracy.

Kierownik zakładu pracy (pracodawca) ma obowiązek zapewnić oddziałowe (wydziałowe) księgi uwag i zakładową księgę uwag i zaleceń.

Zalecenia sip

W przypadku stwierdzenia w zakładzie pracy nieprzestrzegania prawa pracy zakładowy społeczny inspektor pracy formułuje zalecenia dotyczące całego obszaru prawa pracy, a oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy mogą być inicjatorami ich wydania.

Miejsce przechowywania ksiąg uwag i zaleceń określa pracodawca - najczęściej sekretariat - księga zaleceń i uwag - i siedziby kierowników oddziałów (wydziałów) - księgi uwag.

Zakładowy społeczny inspektor pracy po dokonaniu wpisu zalecenia powinien jak najszybciej poinformować o tym pracodawcę.

Właściwie sformułowane zalecenie powinno zawierać:

Ø jasne i precyzyjne określenie rodzaju stwierdzonego uchybienia,

Ø określenie sposobu usunięcia nieprawidłowości i przeciwdziałania ewentualnym skutkom,

Ø określenie miejsca jego występowania,

Ø określenie terminu usunięcia nieprawidłowości,

Ø podpis i pieczęć sip oraz datę wydania zalecenia.

Rodzaje zaleceń

Zalecenia terminowe - wydawane, gdy stwierdzone uchybienia nie zagrażają bezpośrednio zdrowiu i życiu pracowników.

Zalecenia wstrzymania pracy urządzenia technicznego lub określonych robót - wydawane do pracodawcy w formie ustnej, gdy stwierdzone zagrożenie może spowodować wypadek przy pracy (zagrożenie zdrowia lub życia pracownika), w celu podjęcia przez niego niezwłocznego usunięcia zagrożenia. Jeżeli nie zostanie podjęte odpowiednie działanie, zakładowy sip wydaje zalecenie o wstrzymaniu pracy urządzenia technicznego lub określonych robót i powiadamia jak najszybciej zakładowe organizacje związkowe.

Obowiązek wykonania zalecenia należy do pracodawcy.

W przypadku, gdy kierownik zakładu pracy nie zgadza się z treścią zalecenia, może wnieść sprzeciw do właściwego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, sprzeciw do zalecenia terminowego w ciągu 7 dni od doręczenia zalecenia, a do zalecenia wstrzymującego pracę - niezwłocznie, a PIP powinien przeprowadzić kontrolę w zakładzie pracy w zakresie przedmiotu zalecenia.

Przykłady zaleceń terminowych

„Wszyscy pracownicy wydziału ......................... (20 osób) nie zostali przeszkoleni na szkoleniu okresowym z zakresu bhp. Zalecam przeprowadzić szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracowników wydziału ...........................

Termin wykonania: 28 lutego 2005 r.

Gliwice, 10.01.2005 r.

(pieczęć, podpis)”

„W dniu dzisiejszym stwierdziłem, że 20 pracowników zakładu posiada zaległe urlopy wypoczynkowe za 2004 rok na ogólną liczbę 120 dni. Zalecam udzielić zaległych urlopów wypoczynkowych za 2004 r. wszystkim pracownikom posiadającym takie urlopy.

Termin wykonania: 31 marca 2005 r.

Warszawa, 10.01.2005 r.

(pieczęć, podpis)”

Przykłady zaleceń wstrzymujących pracę

„Piła tarczowa do drewna (nazwa i numer urządzenia .......) eksploatowana w warsztacie stolarskim nie posiada osłony pasa klinowego oraz kaptura ochronnego. Zalecam wstrzymanie pracy wymienionej piły tarczowej do czasu założenia osłony pasa klinowego oraz kaptura ochronnego.

Termin wykonania: natychmiast.

Wrocław, 10.01.2005 r.

(pieczęć, podpis)”

„Rusztowanie eksploatowane na budowie przy ul. ........................................ w Lublinie nie posiada pionów komunikacyjnych oraz nie zostało w sposób prawidłowy zakotwione. Zalecam wstrzymanie prac wykonywanych na wymienionym rusztowaniu do czasu wykonania prawidłowych pionów komunikacyjnych oraz prawidłowego zakotwienia.

Termin wykonania: natychmiast.

Lublin, 10.01.2005 r.

(pieczęć, podpis)”

Obowiązki sip po zaistnieniu wypadku

Po wypadku społeczny inspektor pracy zobowiązany jest do kontrolowania:

Ø czy wdrażane są zalecone środki profilaktyczne,

Ø czy wyznaczono osoby odpowiedzialne za takie zalecenie,

Ø czy pracownik poszkodowany lub rodzina zmarłego pracownika otrzymała protokół powypadkowy,

Ø czy omawiane są z pracownikami zakładu (również z kadrą kierowniczą) okoliczności wypadków przy pracy.

Przedmiotem kontroli może być również zapewnienie poszkodowanemu lub jego rodzinie odszkodowania za utratę lub uszkodzenie wskutek wypadku przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz pieniędzy.

Postępowanie powypadkowe prowadzone jest w ścisłej współpracy społecznego inspektora pracy z zakładową służbą bhp, a zasady tej współpracy wynikają z odrębnych przepisów.

Wynagrodzenie społecznego inspektora pracy

Zgodnie z Ustawą o sip, społeczny inspektor pracy powinien pełnić swoją funkcję poza godzinami pracy zakładu, jednak niemożliwa byłaby wówczas istota działania, a więc kontrola warunków wykonywania pracy. Z tego względu społeczny inspektor pracy wykonujący swą pracę w godzinach pracy (szkolenia, dochodzenie wypadkowe) zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jeżeli obciążenie sip zadaniami jest znaczne, wówczas przysługuje mu prawo
do zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego. Może ono przysługiwać zarówno zakładowemu, jak i oddziałowym (wydziałowym) społecznym inspektorom pracy,
a przyznawane jest przez kierownika zakładu na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Wynagrodzenie zryczałtowane przyznaje się jako:

Ø materialną rekompensatę za wykonywanie dodatkowej pracy, często po godzinach pracy,

Ø umożliwienie dodatkowego uzupełniania wiedzy z zakresu prawa pracy i ochrony pracy,

Ø formę zachęty do działalności na rzecz ogółu pracowników zakładu.

W myśl Ustawy o sip, miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie za pracę sip ustala się jako nie przekraczającą wynagrodzenia za 30 godzin, a w szczególnych przypadkach - nie przekraczającą wynagrodzenia za 60 godzin pracy.

W zakładach pracy o dużym nasileniu zagrożeń pracodawca może całkowicie zwolnić społecznego inspektora pracy z obowiązku świadczenia pracy na czas jego kadencji
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jednak jest to rzadko stosowane i tylko w dużych zakładach pracy (porty, stocznie, huty).

Ochrona stosunku pracy sip

Praca społecznego inspektora pracy często może stwarzać konflikty z pracodawcą wskutek konieczności podjęcia decyzji nieprzychylnych dla kierownika zakładu. Aby choć częściowo umożliwić mu swobodę podejmowania decyzji, wprowadzona została ochrona jego stosunku pracy, a jej zasady określa wspomniana Ustawa.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym tę funkcję w czasie jej pełnienia oraz przez rok po wygaśnięciu mandatu, poza wyjątkami, gdy zaistniały przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, jednak tylko po wyrażeniu zgody przez zakładową organizację związkową.

Zarówno zakładowy, jak i oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy objęci są tą ochroną od chwili wyboru na to stanowisko, a jeżeli wybrany pracownik jest w okresie wypowiedzenia, wówczas wypowiedzenie zostaje cofnięte.

Rozwiązanie stosunku pracy z sip

Ø z winy pracownika, gdy:

ü mocno naruszył podstawowe obowiązki pracownicze,

ü popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, uniemożliwiające dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku,

ü utracił z własnej winy uprawnienia konieczne do wykonywania pracy
na zajmowanym stanowisku.

Ø bez orzekania o jego winie, jeżeli:

ü niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

ü dłużej niż 3 miesiące w przypadku stażu w zakładzie pracy krótszego niż 6 miesięcy,

ü dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz świadczeń rehabilitacyjnych przez pierwsze 3 miesiące - przy zatrudnieniu
w danym zakładzie pracy ponad 6 miesięcy lub niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

ü nieobecność trwająca dłużej niż 1 miesiąc była skutkiem innych nie wymienionych powyżej zdarzeń.

W każdym z omówionych przypadków konieczna jest wcześniejsza zgoda właściwego organu zakładowej organizacji związkowej.

Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość zakładu pracy, wówczas zasada ochrony stosunku pracy nie ma zastosowania.

Jeżeli społecznemu inspektorowi pracy przysługuje prawo do renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy, wówczas umowa o pracę może zostać rozwiązana.

Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić również ze względu na:

Ø wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych w danym zakładzie,

Ø stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do pracy lub niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień do jej wykonywania.

Jeżeli prowadzone są zwolnienia grupowe, pracodawca może jedynie wypowiedzieć społecznemu inspektorowi pracy dotychczasowe warunki pracy i płacy. Jeżeli wynagrodzenie ulegnie obniżeniu, wówczas pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy do końca okresu, w którym jest on objęty szczególną ochroną stosunku pracy.

Współpraca sip z zakładowymi organizacjami związkowymi

Społeczna inspekcja pracy kierowana jest przez zakładowe organizacje związkowe.

Zarówno nad zakładowym, jak i oddziałowymi i grupowymi społecznymi inspektorami pracy spoczywa obowiązek corocznego sporządzania planu pracy. Plan zakładowego sip zatwierdza zakładowa organizacja związkowa, natomiast plany inspektorów oddziałowych i grupowych - zakładowy społeczny inspektor pracy.

Plan pracy sip powinien zawierać:

Ø częstotliwość kontroli spraw związanych z realizacją prawa pracy,

Ø częstotliwość kontroli spraw związanych z bhp,

Ø szkolenia podnoszące wiedzę z zakresu bhp i prawa pracy,

Ø udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

Ø inne, w zależności od specyfiki zakładu pracy.

Współpraca sip z PIP

Prawidłowe wykonywanie zadań wymaga od społecznego inspektora pracy szerokiej wiedzy z zakresu prawa pracy i technicznej ochrony pracy. W myśl Ustawy o sip organy Państwowej Inspekcji Pracy, wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego i innymi organami kontroli, są zobowiązane do udzielania im wszechstronnej pomocy.

Obowiązki PIP względem społecznych inspektorów pracy:

Ø Udzielania społecznym inspektorom pracy poradnictwa prawnego. W każdym Okręgowym Inspektoracie Pracy prowadzone jest bezpłatne poradnictwo prawne,
z którego mogą korzystać również społeczni inspektorzy pracy. Adresy i telefony okręgowych inspektoratów pracy zamieszczone zostały w ostatniej części niniejszego opracowania.

Ø Wydawania specjalistycznej prasy. Od wielu lat prowadzona jest aktywna działalność na tym polu. Pod patronatem Głównego Inspektora Pracy wydawany jest miesięcznik ilustrowany „Przyjaciel przy pracy”, poświęcony ochronie człowieka
w środowisku pracy, zalecany przez Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP jako podstawowa lektura dla społecznych inspektorów pracy wszystkich szczebli, członków zakładowych komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników służby bhp oraz pracodawców. Ponadto Naczelna Organizacja Techniczna wydaje miesięcznik „Atest – ochrona pracy”, adresowany do wszystkich osób zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa pracy i prawa pracy, w tym członków związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy. Czasopismo omawia bieżące problemy technicznej i prawnej ochrony pracy.

Ø Udzielania pomocy w szkoleniach społecznych inspektorów pracy. Programy szkolenia opracowane w Głównym Inspektoracie Pracy bardzo często są podstawą
w szkoleniach organizowanych dla nowo wybranych sip i szkoleniach okresowych (corocznych). Inspektorzy pracy PIP często są wykładowcami na szkoleniach
dla społecznych inspektorów pracy.

Ø Kontrolowania wykonania zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy. Inspektorzy pracy PIP w czasie kontroli powinni zainteresować się również działalnością sip, przede wszystkim realizacją przez pracodawcę zaleceń i uwag, tym bardziej że niewykonanie zalecenia sip jest wykroczeniem.

Ø Umożliwienia społecznemu inspektorowi pracy uczestniczenia w kontroli przeprowadzanej przez inspektora pracy PIP, a także w podsumowaniu takiej kontroli.

Ø Przeprowadzenia kontroli zakładu pracy na wniosek zakładowego społecznego inspektora pracy w zakresie dotyczącym możliwych zagrożeń zdrowia i życia pracowników. W praktyce realizowany jest każdy wniosek społecznego inspektora pracy, także dotyczący zagadnień prawnej ochrony pracy. Wniosek taki powinien być uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli w toku kontroli inspektor pracy PIP stwierdzi naruszenia prawa będące wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, jest zobowiązany wszcząć postępowanie karno-wykroczeniowe w stosunku do osoby odpowiedzialnej.

Zadaniem Państwowej Inspekcji jest również inicjowanie przedsięwzięć propagujących ideę społecznego nadzoru nad warunkami pracy oraz promowanie najbardziej aktywnych społecznych inspektorów pracy.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
o społecznej inspekcji pracy

Ø Organem właściwym do wszczęcia postępowania jest inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.

Ø Inspektor pracy przeprowadza kontrolę zakładu pracy z własnej inicjatywy lub na wniosek sip, a w przypadku stwierdzenia naruszeń ustawy wszczyna postępowanie karno-wykroczeniowe (lub podejmuje inne środki prawne, np. oddziaływanie wychowawcze).

Ø Skutkiem wszczętego postępowania może być:

ü – nałożenie mandatu karnego (za zgodą sprawcy)

ü – skierowanie wniosku o ukaranie do sądu grodzkiego (gdy sprawca odmówi przyjęcia mandatu lub gdy rodzaj i zakres wykroczenia jest bardzo poważny).

Ø Na wymiar kary wpływają: rodzaj winy (umyślna, nieumyślna), liczba wykroczeń, społeczne niebezpieczeństwo czynów, dotychczasowa karalność obwinionego, jego stan materialny, zachowanie się w toku postępowania, usunięcie nieprawidłowości, zobowiązanie się do przestrzegania prawa w przyszłości itd.Nie masz wymaganej ilości punktów, a by przeglądać całą ściągę
Aby w pełni korzystać z serwisu należy się zalogować. Jeżeli jeszcze nia masz konta na przygotowany.pl, zapraszamy do rejestracji!
Publikując własne opracowania zbierasz punkty, dzięki czemu masz dostęp do większości zasobów serwisu przygotowany.pl
Najaktywniejsi uzytkownicy:
  • 1. whitewave - 5048 pkt.
  • 2. kkaammillaa00 - 2140 pkt.
  • 3. szpuncer - 1300 pkt.
  • 4. prezes778 - 1108 pkt.
  • 5. michalek - 1035 pkt.
Najaktywniejszy użytkownik otrzymuje: Konkurs nieaktywny
2009-10-16
W dniu dzisiejszym startuje nasz serwis. Obecnie uzupełniamy bazy wypracowań, ściąg oraz referatów. Wszystkie teksty jakie znajdziecie w przygoto...
2010-03-19
Z przyjemnością oświadczam, że liczba zarejestrowanych użytkowników w serwisie przygotowany.pl przekroczyła 1000 osób! Zapraszamy do dodawania sw...